Divendres 27 de novembre de 2021 va finalitzar la primera fase de suscripció d’accions a la que només 7 socis van exercir el seu dret de suscripció. Ens trobem en segona fase, a la qual només aquests 7 socis poden exercir el seu dret de conformitat amb el que es disposa en la memòria de transformació aprovada per la Junta Directiva el dia 18 d’octubre de 2.021, en el cas que després de la segona ronda de subscripció del capital no s’hagués subscrit el 100% del capital social proposat serà la Junta Directiva la que tindrà la potestat per a decidir sobre el mitjà per a donar resposta a l’anterior situació, tot això, al seu torn, de conformitat amb el que es disposa en la Disposició Transitòria Tercera del Reial decret 1084/1991, de 5 de juliol, de Societats Anònimes Esportives

Podeu veure el anuncis al BOE:

ANUNCI SEGONA FASE

ANUNCI PRIMERA FASE